AIDIMME participa en la reunió de llançament del grup de treball temàtic de Simbiosi Industrial i Economia Circular en indústries de la Iniciativa de Ciutats i Regions Circulars de la UE.

AIDIMME, eAIDIMME, en representació d’IVACE i la Comunitat Valenciana (CCRI-fellow), va participar el passat 7 de març de 2023 en la reunió de llançament del grup de treball de Simbiosi Industrial i Economia Circular, de la Iniciativa de Ciutats i Regions Circulars (CCRI)

LAcció d’Economia Circular 2020 de la UE. Aquesta iniciativa contribueix a l’assoliment dels objectius polítics acordats en el Pacte Verd de la UE, inclòs l’objectiu de neutralitat climàtica per a 2050, i en l’Estratègia de Bioeconomia de la UE. La CCRI està finançada pels programes marc d’Investigació i innovació de la UE, Horitzó 2020 i Horitzó Europa.

Aquesta iniciativa té com a propòsit ajudar a les ciutats i regions europees, incloses les autoritats regionals i locals, els representants de la indústria, les organitzacions de recerca i tecnologia i la societat civil, mitjançant l’intercanvi de coneixement i el suport tècnic i financer. Els seus principals objectius són:

 • Fomentar l’aplicació de les solucions sistemàtiques circulars a nivell local i regional mitjançant la prestació d’assistència a les ciutats i regions europees.
 • Augmentar les sinergies entre projectes i iniciatives, difondre els coneixements pertinents i donar més visibilitat a les millors pràctiques.

En abril de 2022, la CCRI llançà una convocatòria de manifestacions d’interés per a que les ciutats, regions i agrupacions territorials europees es convertiren en pilots i fellows d’aquesta iniciativa. D’aquesta convocatòria, foren seleccionades un total de 12 CCRI Pilots i 25 fellows, comptant amb 3 integrants espanyols, Castella i Lleó (com a CCRI-pilot), i Comunitat Valenciana i Corporació Territorial d’Andalusia (com a CCRI-membre), els quals treballaran estretament amb la CCRI i entre ells per a liderar la transició de l’economia circular a Europa.

Les ciutats, regions i agrupacions territorials representades pels pilots i fellows de la CCRI es troben en diferents fases d’aplicació del SEC. Algunes encara estan analitzant els seus respectius marcs polítics, fluxos de residus, fluxos de materials, factors socioeconòmics i possibles parts interessades (fase de mapeig), altres estan implicant agents clau, identificant àrees d’intervenció, definint objectius i valorant i avaluant el seu CSS (fase de disseny), mentre que altres estan preparades per a la finançament, sent capaces de supervisar el seu CSS, així com d’informar i comunicar les lliçons apreses per promoure la replicabilitat del FSC (fase d’implementació).

D’altra banda, l’Oficina de coordinació i suport d’aquesta Iniciativa (CCRI-CSO) ha creat quatre grups de treball temàtics per a discutir i intercanviar solucions pràctiques, amb el propòsit d’implementar Solucions Sistemàtiques Circulars en Regions i Ciutats Europees.

Els grups de treball esmentats són:

 1. GT Gestió Circular.
 2. GT Simbiosi Industrial i Economia circular en indústries.
 3. GT Bioeconomia.
 4. GT Construcció i Edificis Circulars.

Cada un d’aquests grups de treball agrupa representants de les diferents ciutats i regions seleccionades com a CCRIs pilot i fellow, amb diferents perspectives i en diferents estats d’implementació en relació a solucions en aquest àmbit.

En la primera reunió celebrada del grup de treball temàtic en Simbiosi industrial i Economia Circular, es van plantejar els següents objectius:

 • Identificar i acordar àrees d’interès específiques dins del tema de cada grup;
 • Identificar reptes, barreres, punts forts i oportunitats per a cada àrea d’interès;
 • Explorar solucions circulars concretes basades en les experiències dels fellows.

Durant la reunió es van abordar els següents punts:

 • Es va parlar del concepte de simbiosi industrial i el seu potencial per a les ciutats i regions de la UE.
 • Es van presentar els objectius proposats a mig i llarg termini en el grup de treball.
 • Es va compartir informació dels participants respecte a la seua experiència en simbiosi industrial.
 • Es va començar a discutir sobre les potencials sinergies entre els participants (per exemple, bones pràctiques i interessos comuns).
 • Cadascuna de les entitats va aportar interessos, reptes i solucions a les diferents àrees d’interès identificades, com ara:
  • Creació i gestió de plataformes industrials col·laboratives.
  • Capacitació a les empreses per a la innovació sinèrgica / CE (a nivell d’empresa).
  • Facilitar informació per a estimular la col·laboració entre empreses.

La sessió es va desenvolupar en forma de dinàmica de grups on les idees de cada participant es van recollir en un panell virtual, que posteriorment serà analitzat per abordar els següents passos.

AIDIMME va participar de forma activa en aquest grup de treball per la seua experiència i participació durant els últims anys en projectes relacionats amb l’Economia Circular i la Simbiosi Industrial. Entre ells, cal destacar l’Observatori de Simbiosi Industrial de la Comunitat Valenciana (OSICV), eina de transferència de Tecnologia i Intel·ligència Competitiva orientada a recopilar, filtrar i difondre informació rellevant sobre Simbiosi Industrial per facilitar-ne la implantació en l’ecosistema industrial de la Comunitat Valenciana.

Durant aquesta primera sessió de treball, AIDIMME ha tingut l’oportunitat de compartir la seua experiència en aquest camp amb la resta dels participants i ha establert contacte amb altres CCRIs, amb la finalitat de col·laborar en un futur en la implantació de solucions circulars que resolguen els actuals problemes mediambientals presents en diferents regions o ciutats europees.


Veure notícia: Observatori de Simbiosi Industrial de la Comunitat Valenciana: iniciativa de referència en el mapa europeu de regions circulars.


Per a més informació contacteu amb OSICV.