CIRCULARITZA i CIRCULATOOL. Dues eines per al diagnòstic i millora del nivell de circularitat de les empreses del sector moble- metall.

El projecte CIRCULARITZA ha consistit en la creació d’una eina que permeta a les empreses manufactureres identificar els aspectes clau relacionats amb l’economia circular i avaluar de manera qualitativa el seu nivell de maduresa en relació a aquests.

L’eina CIRCULARITZA permet realitzar un diagnòstic del nivell o estatus de circularitat actual d’una empresa basat en un sistema d’indicadors adaptats a les empreses manufactureres.

Sobre la base del mateix l’empresa està en disposició no sols de conéixer tots els aspectes de la seua gestió que poden contribuir a establir un model d’economia circular, sinó que a més coneix les seues fortaleses i febleses des d’aquesta perspectiva en els següents eixos estratègics:

•             Gestió ambiental i estratègia

•             Disseny de producte

•             Producció

•             Distribució

•             Venda i fi de vida

•             Responsabilitat social

Llegir més

SURPLUS MALL. Plataforma de gestió comercial de l’excedent industrial.

El projecte SURPLUS MALL té com a finalitat el desenvolupament d’una plataforma web e-commerce orientada a gestionar la comercialització sostenible d’excedents industrials i serveis associats. Aquesta plataforma de comerç electrònic posarà en contacte a empreses generadores i demandants d’excedents i terceres parts que donen suport a la logística, la gestió i el control, entre altres serveis de valor afegit com ara assessorament tècnic-legal o I+D.

La plataforma promou un model sostenible i innovador orientat a afavorir connexions intersectorials entre tots els agents involucrats en les accions de compra-venda i gestió de residus industrials, fomentant les pràctiques de simbiosi industrial i potenciant el mercat de matèries primeres secundàries.

Aquest nou model de negoci, alineat amb les estratègies europees en producció sostenible i economia circular, facilitarà la valorització i reintroducció d’excedents i materials residuals en les cadenes de valor productives amb la conseqüent reducció de l’impacte ambiental associat al cicle de vida dels productes i la millora de la competitivitat de les empreses.

Llegir més

CIRCULAR INDUSTRY CV. Economia circular per a la revaloració de residus multicomposició de les indústries del calçat, joguet i tèxtil de la Comunitat Valenciana.

L’objectiu principal del projecte CIRCULAR INDUSTRY CV ha sigut el desenvolupament de models d’economia circular per a la revaloració de productes multicomposició generats en les indústries del tèxtil, calçat i joguet. Aquests models d’economia circular han sigut tant intra com intersectorials entre els àmbits industrials representats pels Centres Tecnològics col·laboradors: INESCOP, AITEX i AIJU. Els tres Instituts han volgut abordar la problemàtica associada als materials multicomposició per no tindre’s una estratègia tècnica i econòmicament viable hui dia per a la seua revaloració.

En major o menor mesura, el procés de recuperació de materials de naturalesa polimèrica multicomposició s’està abordant, amb tecnologies diferenciades, en cadascun d’aquests sectors industrials. No obstant això, la revaloració o upcycling de residus multicomposició es presenta com una problemàtica no resolta, sent aquesta fracció destinada a valorització energètica, quan no, el seu destí final és l’acumulació en abocadors.

Llegir més

CIRCLE. Recerca i desenvolupament d’un model econòmic basat en la revaloració de residus/subproductes entre els principals sectors productius de la Comunitat Valenciana.

El projecte CIRCLE se centra en la investigació d’estratègies de revaloració de residus de diferents sectors industrials valencians per a l’establiment d’un model d’economia circular. En aquest projecte es contempla l’elaboració d’un mapa de coneixement relatiu a la generació de residus sòlids no perillosos derivats de l’activitat industrial a la Comunitat Valenciana i el seu potencial d’aplicació en els diferents sectors de la nostra regió autonòmica.

Més concretament el projecte s’ha enfocat en els següents aspectes tècnics:

–  Anàlisi de les possibilitats de revaloració de residus de diferents sectors industrials valencians en l’àmbit tèxtil, fent ús de tecnologies pròpies del sector.

– Anàlisi de les possibilitats de revaloració de residus tèxtils en diferents sectors industrials de la Comunitat Valenciana.

Llegir més

El projecte SIGEN2H2 permetrà generar hidrogen verd i una economia circular.

La PIME Greene Waste to Energy, l’Institut Tecnològic de l’Energia (ITE), i el Clúster d’Energia de la Comunitat Valenciana (CECV) estan desenvolupant un projecte innovador que combinarà dos aspectes de màxima actualitat en el sector energètic, com són la generació d’energia a partir d’hidrogen verd i l’economia circular.

El projecte té com a base la generació d’hidrogen per mitjà de tècniques de gasificació, a partir de mescles de rebuig de residus que acaben en abocadors, i models de simulació per a la seua optimització. L’aprofitament d’aquests residus suposa una circularitat en l’economia i en les rutines productives, la qual cosa fa de SIGEN2H2 un projecte ambiciós.

Llegir més

Projecte Symbinet. Portal d’iniciatives de Simbiosi Industrial de la Comunitat Valenciana.

Symbinet és un projecte d’innovació en economia circular liderat en AIDIMME i desenvolupat en col·laboració amb AINIA, ITI i ITC. L’objectiu general del projecte és potenciar la Simbiosi Industrial en la Comunitat, a través de la posada en marxa d’un portal web per a fomentar Iniciatives de Simbiosi Industrial en les empreses de la Comunitat Valenciana. El portal ajuda les empreses industrials a posar en valor els seus recursos infrautilitzats de manera que puguen ser aprofitats i mantinguts durant més temps en ús productiu.

Llegir més

ECOMARSI. Desenvolupament de productes de consum sostenibles: economia circular, marcat ambiental i simbiosi industrial en sectors tractors de la Comunitat Valenciana.

El projecte EcoMARSI té per objecte el desenvolupament de productes de consum sostenibles aplicant els conceptes d’Economia Circular i Simbiosi Industrial. Per a això, s’obtindran, mitjançant tecnologies innovadores, diferents matèries primeres secundàries (òxids i metalls de Zn i Cu) procedents de residus i d’aigües residuals de dos sectors tractors de la Comunitat Valenciana com són el Producte infantil i oci (joguet) i el metalmecànic.

Llegir més

INSYLAY. Industrial symbiosis layer at industrial zones

L’objectiu general del projecte INSYLAY, és oferir a les empreses de la Comunitat Valenciana una eina per a materialitzar el concepte de Simbiosi Industrial, de cara al fet que les empreses industrials puguen produir de forma més eficient i amb un menor impacte ambiental.

Llegir més