Nova Llei de residus i sòls contaminats per a una economia circular.

S’ha publicat en el BOE la nova Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, que revisa la legislació fins ara vigent en aquestes matèries.

Aquesta Llei té per objecte regular el règim jurídic aplicable a la posada en el mercat de productes en relació amb l’impacte en la gestió dels seus residus, així com el règim jurídic de la prevenció, producció i gestió de residus, incloent l’establiment d’instruments econòmics aplicables en aquest àmbit, i el règim jurídic aplicable als sòls contaminats.

També té per finalitat la prevenció i la reducció de la generació de residus i dels impactes adversos de la seua generació i gestió, la reducció de l’impacte global de l’ús dels recursos i la millora de l’eficiència d’aquest ús a fi de, en última instància, protegir el medi ambient i la salut humana i efectuar la transició a una economia circular i baixa en carboni amb models empresarials, productes i materials innovadors i sostenibles per a garantir el funcionament eficient del mercat interior i la competitivitat d’Espanya a llarg termini.

Així mateix, té per finalitat previndre i reduir l’impacte de determinats productes de plàstic en la salut humana i en el medi ambient, amb especial atenció al medi aquàtic.

Amb la finalitat de trencar el vincle entre el creixement econòmic i els impactes sobre la salut humana i el medi ambient associats a la generació de residus, la norma dona un paper protagonista a les mesures de prevenció en la política de residus, mitjançant la inclusió d’objectius concrets i quantificables: reducció del pes dels residus produïts d’un 13% en 2025 i d’un 15% en 2025 respecte als generats en 2010.

També es contemplen actuacions contra el desaprofitament d’aliments en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides per a 2030. En aquest àmbit es prohibeix la destrucció d’excedents no venuts de productes no peribles, com ara tèxtils, joguets i aparells elèctrics, entre altres, que hauran de destinar-se preferentment a reutilització i reciclatge.

Cal destacar l’establiment d’un calendari d’implantació de noves recollides separades de residus per a la seua valorització, a més de les ja existents per al paper, els metalls, el plàstic i el vidre.

En l’àmbit dels plàstics, s’han introduït limitacions a aquests productes, amb mesures que van des d’objectius de reducció, requisits de disseny o de marcat, fins a la restricció de la introducció en el mercat d’alguns d’ells i l’establiment d’un impost sobre els envasos de plàstic no reutilitzables per a avançar en la prevenció dels seus residus.

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.