Entrades

Simbiosi industrial i territori: primera trobada de l’Observatori de Simbiosi Industrial de la Comunitat Valenciana.

L’Observatori de Simbiosi Industrial de la Comunitat Valenciana organitza la primera trobada especialitzada sobre Simbiosi i territori, amb participació de sectors empresarials, representants de l’administració pública i centres tecnològics. AIDIMME, que participa en el Comité de Coordinació, va presentar en la trobada els primers resultats de l’estudi diagnòstic realitzat per a conéixer la situació de partida en la indústria valenciana.

1a trobada de Simbiosi Industrial

El 4 de maig es va produir la 1a Trobada anual de l’Observatori de Simbiosi Industrial de la Comunitat Valenciana, celebrat en la seu de la CEV (Confederació Empresarial Valenciana), organitzada per AIDIMME i en col·laboració amb IVACE, CEV, Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana i REDIT.

Per primera vegada, s’organitzava aquesta trobada que té per objectiu la promoció de la Simbiosi Industrial entre les empreses. En particular, la trobada tenia per lema “Simbiosi i territori”, atés que les accions de l’Observatori en 2022 estan orientades a acostar aquest concepte a les empreses i entitats a nivell local. Per a això, les activitats es realitzaran en diferents comarques valencianes, donada la importància que té la implicació de diferents entitats locals per a l’impuls d’iniciatives de Simbiosi Industrial.

Llegir més

Conclusions del 1er Encontre Anual de l’Observatori de Simbiosi Industrial de la Comunitat Valenciana. D. Jordi Sebastià, Director de Relacions Externes d’IVACE.

Els diversos participants en aquest primer encontre van estar d’acord en indicar algunes característiques, necessitats, problemes i reptes plantejats per la Simbiosi Industrial (SI).

Característiques:

Hi hagué unanimitat en indicar que la SI és una activitat estratègica i absolutament fonamental per a poder aplicar polítiques reals d’economia circular. La SI concreta les idees de l’economia circular i la fa possible en els àmbits industrials.

Al mateix temps es va destacar que la situació ambiental i econòmica -empitjorada pel canvi climàtic i les crisis de la COVID 21 i la guerra en Ucraïna- feien urgent l’aplicació de mesures de SI.

Llegir més

La importància de les entitats gestores en la Simbiosi Industrial.

En el marc de la 1a Trobada anual SIMBIOSI INDUSTRIAL I TERRITORI organitzada per l’Observatori de Simbiosi Industrial de la Comunitat Valenciana, Montserrat Ambrós, gerent de l’Associació d’Empresaris Bufalvent va presentar un dels casos d’èxit més paradigmàtics de simbiosi empresarial a nivell nacional, desenvolupat a Manresa.

Montserrat Ambrós, Gerent de l’Associació d’Empresaris Bufalvent, de Manresa, va posar de manifest un clar exemple de com les entitats gestores tenen un paper fonamental en la dinamització de les àrees industrials.

Montserrat va descriure l’evolució de l’Associació d’Empresaris Bufalvent al llarg dels seus 32 anys d’existència. A partir de 2015 es comencen a aplicar conceptes de simbiosi industrial, en el marc del projecte “Manresa en Simbiosi”.

Llegir més

Quasi dos terços de les empreses valencianes ja estan realitzant alguna acció de Simbiosi Industrial.

El 64,9% de les empreses manufactureres valencianes ja realitzen en l’actualitat alguna activitat de Simbiosi Industrial, segons el diagnòstic inicial del Observatori de Simbiosi Industrial de la Comunitat Valenciana.

De les tretze accions de Simbiosi Industrial llistades per l’Observatori, un 15% de les empreses enquestades va declarar realitzar una acció de Simbiosi Industrial. Un 12,5% declara dur a terme dues accions i un 13% tres accions.

Llegir més

1a Trobada anual Simbiosi Industrial i Territori.

Tenim el plaer de convidar-vos a assistir a la primera trobada anual del Observatori de Simbiosi Industrial de la Comunitat Valenciana: “Simbiosi Industrial i Territori”.

L’esdeveniment es celebrarà el dimecres 4 de maig de 2022 a partir de les 9:30h. en les instal·lacions de la CEV (C/ Hernán Cortés, 4, de València) i també es podrà continuar en línia.

Per a inscriures a la jornada pot fer clic ací

Rebrà la confirmació de la inscripció presencial/en línia per correu electrònic.


Per a més informació, consultar el fullet adjunt o contacte amb simbiosindustrialcv.ivace@gva.es

Si vol mantindres al dia de les últimes noticies, subscriga’s al butlletí REVALORITZA.

CIRCULARITZA i CIRCULATOOL. Dues eines per al diagnòstic i millora del nivell de circularitat de les empreses del sector moble- metall.

El projecte CIRCULARITZA ha consistit en la creació d’una eina que permeta a les empreses manufactureres identificar els aspectes clau relacionats amb l’economia circular i avaluar de manera qualitativa el seu nivell de maduresa en relació a aquests.

L’eina CIRCULARITZA permet realitzar un diagnòstic del nivell o estatus de circularitat actual d’una empresa basat en un sistema d’indicadors adaptats a les empreses manufactureres.

Sobre la base del mateix l’empresa està en disposició no sols de conéixer tots els aspectes de la seua gestió que poden contribuir a establir un model d’economia circular, sinó que a més coneix les seues fortaleses i febleses des d’aquesta perspectiva en els següents eixos estratègics:

•             Gestió ambiental i estratègia

•             Disseny de producte

•             Producció

•             Distribució

•             Venda i fi de vida

•             Responsabilitat social

Llegir més

SURPLUS MALL. Plataforma de gestió comercial de l’excedent industrial.

El projecte SURPLUS MALL té com a finalitat el desenvolupament d’una plataforma web e-commerce orientada a gestionar la comercialització sostenible d’excedents industrials i serveis associats. Aquesta plataforma de comerç electrònic posarà en contacte a empreses generadores i demandants d’excedents i terceres parts que donen suport a la logística, la gestió i el control, entre altres serveis de valor afegit com ara assessorament tècnic-legal o I+D.

La plataforma promou un model sostenible i innovador orientat a afavorir connexions intersectorials entre tots els agents involucrats en les accions de compra-venda i gestió de residus industrials, fomentant les pràctiques de simbiosi industrial i potenciant el mercat de matèries primeres secundàries.

Aquest nou model de negoci, alineat amb les estratègies europees en producció sostenible i economia circular, facilitarà la valorització i reintroducció d’excedents i materials residuals en les cadenes de valor productives amb la conseqüent reducció de l’impacte ambiental associat al cicle de vida dels productes i la millora de la competitivitat de les empreses.

Llegir més

CIRCULAR INDUSTRY CV. Economia circular per a la revaloració de residus multicomposició de les indústries del calçat, joguet i tèxtil de la Comunitat Valenciana.

L’objectiu principal del projecte CIRCULAR INDUSTRY CV ha sigut el desenvolupament de models d’economia circular per a la revaloració de productes multicomposició generats en les indústries del tèxtil, calçat i joguet. Aquests models d’economia circular han sigut tant intra com intersectorials entre els àmbits industrials representats pels Centres Tecnològics col·laboradors: INESCOP, AITEX i AIJU. Els tres Instituts han volgut abordar la problemàtica associada als materials multicomposició per no tindre’s una estratègia tècnica i econòmicament viable hui dia per a la seua revaloració.

En major o menor mesura, el procés de recuperació de materials de naturalesa polimèrica multicomposició s’està abordant, amb tecnologies diferenciades, en cadascun d’aquests sectors industrials. No obstant això, la revaloració o upcycling de residus multicomposició es presenta com una problemàtica no resolta, sent aquesta fracció destinada a valorització energètica, quan no, el seu destí final és l’acumulació en abocadors.

Llegir més

CIRCLE. Recerca i desenvolupament d’un model econòmic basat en la revaloració de residus/subproductes entre els principals sectors productius de la Comunitat Valenciana.

El projecte CIRCLE se centra en la investigació d’estratègies de revaloració de residus de diferents sectors industrials valencians per a l’establiment d’un model d’economia circular. En aquest projecte es contempla l’elaboració d’un mapa de coneixement relatiu a la generació de residus sòlids no perillosos derivats de l’activitat industrial a la Comunitat Valenciana i el seu potencial d’aplicació en els diferents sectors de la nostra regió autonòmica.

Més concretament el projecte s’ha enfocat en els següents aspectes tècnics:

–  Anàlisi de les possibilitats de revaloració de residus de diferents sectors industrials valencians en l’àmbit tèxtil, fent ús de tecnologies pròpies del sector.

– Anàlisi de les possibilitats de revaloració de residus tèxtils en diferents sectors industrials de la Comunitat Valenciana.

Llegir més

Cas d’èxit: Simbiosi Industrial a Manresa.

L’Associació d’Empresaris Bufalvent va ser fundada en 1990, amb una representativitat del 90% de les empreses d’aquesta àrea industrial. En els seus 32 anys d’existència s’ha produït una evolució en tres fases. La fase inicial va consistir en serveis bàsics d’un polígon industrial (neteja, il·luminació, aparcaments,…).

Posteriorment es va produir una evolució, que va portar associada la contractació d’un servei de seguretat privada, millora de la senyalització, així com la creació d’un centre de serveis a la disposició de les empreses. La fase de transformació va implicar serveis més avançats, com la creació d’una guarderia, restricció d’accessos durant els caps de setmana. És en aquesta última fase quan es comencen a aplicar conceptes de simbiosi industrial, en el marc del projecte “Manresa en Simbiosi”, iniciat en 2015.

Llegir més