Conclusions del 1er Encontre Anual de l’Observatori de Simbiosi Industrial de la Comunitat Valenciana. D. Jordi Sebastià, Director de Relacions Externes d’IVACE.

Els diversos participants en aquest primer encontre van estar d’acord en indicar algunes característiques, necessitats, problemes i reptes plantejats per la Simbiosi Industrial (SI).

Característiques:

Hi hagué unanimitat en indicar que la SI és una activitat estratègica i absolutament fonamental per a poder aplicar polítiques reals d’economia circular. La SI concreta les idees de l’economia circular i la fa possible en els àmbits industrials.

Al mateix temps es va destacar que la situació ambiental i econòmica -empitjorada pel canvi climàtic i les crisis de la COVID 21 i la guerra en Ucraïna- feien urgent l’aplicació de mesures de SI.

Es va considerar que el moment actual era òptim per poder posar en marxa aquestes mesures ja que la UE estava impulsant de forma decidida i clara la transició cap a una economia circular i havia generat un pla econòmic de gran importància, els fons Next Generation, concretats ací en el pla de la Generalitat Valenciana Alcem-nos, que posa a disposició de les empreses un finançament molt important per fer front als canvis que demana la SI.

La Si es percep també com una oportunitat amb un gran benefici ambiental, social i econòmic, capaç de millorar els resultats de les empreses i de crear llocs de treball de qualitat.

Necessitats:

Els diversos participants van manifestar que no es pot posaren marxa la SI sense col·laboració, publico-provada per una costat i interempresarial per un altre. Cal un impuls públic per iniciar els sistemes de SI però també és necessari un associacionisme empresarial fort.

Al mateix temps cal bona informació. Informació tècnica per una costat i dels subproductes a l’abast, quins són i on es troben. També cal informar al consumidor del valor afegit que tenen els productes en l’elaboració dels quals s’han aplicat mecanismes de SI.

La territorialitat és clarament percebuda com un element fonamental per a l’èxit dels models de SI. Si bé el polígon industrial ha de ser l’embrió de les estratègies de SI, tancar-se en un àmbit tan reduït limita molt les possibilitats. La comarca es percep com l’àmbit ideal per a posar en marxa la SI.

Són fonamentals les eines informàtiques que ajuden les empreses per iniciar la SI, com ara la eina Insalay – Metodología Insylay – Proyecto Insylay | insylay (aidimme.es)

Cal marcar-se objectius concrets i possibles, a un termini curt i mitjà per no caure en la desmotivació. Fixar etapes clares i realistes.

Tots els presents van destacar la necessitat del contacte personal per tal d’establir relacions de confiança i de coneixement entre les empreses implicades.

La multisectorialitat és una de les característiques que fan la SI més potent i efectiva.

La SI necessita temps, cal començar el més prompte possible però cal tenir molt present que els fruits d’aquests processos poden tardar alguns anys en ser evidents.

Problemes:

HI hagué una menció constant als problemes derivats d’una legislació poc àgil que moltes vegades impedeix la posada en marxa de processos de SI. Les barreres legislatives són un impediment real.

Hi ha encara un coneixement baix per part dels empresaris del que és la SI i les seues possibilitats.

Existeix una gran incertesa entre les empreses sobre la tecnologia necessària i la rendibilitat dels processos de SI.

Finalment, hi ha poca comunicació entre les empreses per tal d’informar de les possibilitats de SI que podrien generar-se entre elles, fins i tot entre moltes que es troben al mateix polígon industrial.

Reptes:

En primer lloc cal un esforç important de promoció i pedagogia, cap a les empreses però també cap a elements de l’administració -com interventors, secretaris, responsables tècnics- de les possibilitats de la SI i de la urgència de la seua aplicació.

Son necessaris i urgents les reformes legals que faciliten la SI i eliminen les traves legals que ara existeixen.

És molt necessari millorar i facilitar la comunicació entre empreses per establir climes de confiança i col·laboració sense els quals la SI no serà possible.

Jordi Sebastià

Director de Relacions Externes de IVACE.