Fi de la condició de residus de cautxú granulat i pols de cautxú

La Comissió Europea no ha adoptat cap reglament que definisca criteris per a determinar quan els materials obtinguts a partir de pneumàtics fora d’ús deixen de ser residu. No obstant això uns certs països d’Europa com Itàlia, Letònia, Portugal i el Regne Unit i també Irlanda sí que disposen d’aquesta normativa, per aquest motiu s’ha considerat pertinent disposar d’una norma pròpia aplicable a Espanya.

L’adequada gestió del residu del pneumàtic fora d’ús permet eliminar l’impacte ambiental de la seua gestió, així com aprofitar els seus components, de manera que puguen formar part d’altres processos productius, garantint un risc mínim per a la salut i el medi ambient.

El cautxú al qual fa referència la normativa procedeix d’un tractament adequat a partir d’un gestor de residus. Els gestors realitzen un procés de tractament consistent en la separació de materials, fragmentació, trituració, granulació i molta fins a obtindre les partícules de cautxú que són objecte  d’aquesta normativa.

Ordre TED/1522/2021, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen els criteris per a determinar quan el cautxú granulat i la pols de cautxú, obtinguts del tractament de pneumàtics fora d’ús i destinats a unes certes aplicacions, deixen de ser residus conformement a la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, i per la qual es modifiquen les Ordres TED/426/2020, de 8 de maig, APM/205/2018, de 22 de febrer, i la APM/206/2018, de 22 de febrer, per les quals, respectivament, s’estableixen els criteris per a determinar quan el paper i cartó recuperat destinat a la fabricació de paper i cartó, l’oli usat processat procedent del tractament d’olis usats per al seu ús com a combustible i el fuel recuperat procedent del tractament de residus MARPOL tipus C per al seu ús com a combustible en vaixells, deixen de ser residus conformement a la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.


Font: BOE

Per més informació contacte ambOSICV.