CIRCULAR INDUSTRY CV. Economia circular per a la revaloració de residus multicomposició de les indústries del calçat, joguet i tèxtil de la Comunitat Valenciana.

L’objectiu principal del projecte CIRCULAR INDUSTRY CV ha sigut el desenvolupament de models d’economia circular per a la revaloració de productes multicomposició generats en les indústries del tèxtil, calçat i joguet. Aquests models d’economia circular han sigut tant intra com intersectorials entre els àmbits industrials representats pels Centres Tecnològics col·laboradors: INESCOP, AITEX i AIJU. Els tres Instituts han volgut abordar la problemàtica associada als materials multicomposició per no tindre’s una estratègia tècnica i econòmicament viable hui dia per a la seua revaloració.

En major o menor mesura, el procés de recuperació de materials de naturalesa polimèrica multicomposició s’està abordant, amb tecnologies diferenciades, en cadascun d’aquests sectors industrials. No obstant això, la revaloració o upcycling de residus multicomposició es presenta com una problemàtica no resolta, sent aquesta fracció destinada a valorització energètica, quan no, el seu destí final és l’acumulació en abocadors.

La fi última de la iniciativa CIRCULAR INDUSTRY-CV ha sigut l’establiment de sinergies entre els sectors de calçat, tèxtil i joguet en matèria d’economia circular aplicada, establint noves vies de revaloració de fraccions de residus multicomposició generats en aquests àmbits industrials.

Duració : 2020-2021

Beneficiaris: INESCOP, AIJU, AITEX

Web del projecte: https://www.aitex.es/portfolio/circular_industry_cv/