Recuperació de dissolvents d’ús industrial.

Dins del projecte SYMBINET es va dur a terme un demostrador per a verificar la viabilitat tècnica de la recuperació de dissolvents utilitzats en processos industrials tant de producció com de neteja, amb la condició de reintroduir-los en nous processos.

Aquest procés ha de fonamentar-se en la cooperació entre les empreses dadores i receptores, així com dels gestors de residus.

La substitució de l’ús de dissolvents verges per dissolvents recuperats (després de destil·lat) suposa avantatges tant econòmics com mediambientals. A més de la viabilitat tècnica, es va realitzar una anàlisi econòmica i mediambiental, perquè la sinergia entre l’empresa dadora del dissolvent brut i la receptora del mateix puga dur-se a terme.

En les instal·lacions d’AIDIMME es va posar en marxa un equip destil·lador a petita escala amb la condició de recuperar dissolvent a partir de les mostres preses, a més d’un model semi-industrial a major escala que va permetre obtindre majors volums.

Fig. 1 Destil·lador
Fig. 2. Dissolvents abans i després del destil·lat.

RESULTATS

El resultat ha sigut un dissolvent en puresa i quantitat suficient per a poder ser utilitzat com a dissolvent de neteja en nous processos industrials.


P ara más información contacte con OSICV.