LLEI 5/2022, de 29 de novembre, de la Generalitat, de residus i sòls contaminats per al foment de l’economia circular a la Comunitat Valenciana.

El passat 1 de desembre de 2022 es va publicar en el DOGV la nova llei autonòmica sobre residus i sòls contaminats. Aquesta llei està enfocada a promoure l’Economia Circular i impulsar la prevenció i reducció de la generació de residus, la preparació de residus per a la reutilització i el reciclatge, així com la reutilització i el reciclatge dels residus.

Aquesta llei té com a finalitat, la prevenció, la reducció de la generació de residus, la reducció de l’impacte global de l’ús dels recursos naturals i la millora de l’eficiència de l’ús dels recursos naturals.

Com a principal novetat, es crea l’Agència Valenciana de Residus i Economia Circular, que té com a objecte l’execució de mesures per a la implantació i compliment de la política de residus de la Comunitat Valenciana. I les principals funcions són , entre altres, l’elaboració d’instruments de planificació, representació de la Generalitat Valenciana en matèria de residus a nivell estatal, i gestionar dades i difondre qualsevol altra informació per a garantir l’eficiència de la política de residus.

La llei estableix objectius de prevenció de residus i mesures de prevenció.

La llei abasta a residus alimentaris, envasos, productes i estableix mesures de gestió específica per a bioresidus, olis usats, residus de construcció i demolició, residus d’aparells elèctrics i electrònics, vehicles al final de la seua vida útil, residus tèxtils, residus sòlids al medi marí, etc.

A més, estableix obligacions específiques per al productor i el gestor de residus.

La legislació estableix sistemes de recollida selectiva (SDR) complementaris als actuals sistemes integrats de gestió (punt verd).

Estableix sistemes de reducció de depòsit de residus en abocadors i indica que, a partir de l’any 2030, no s’admetran en abocador residus municipals aptes per a la reutilització, el reciclatge i la valorització del material.

Quant als sòls contaminats redirigeix a la llei nacional 7/2022, també acabada de publicar, i estableix una llista de prioritats d’actuació en matèria de descontaminació de sòls.

Finalment, la llei en els seus articles 1, 32 i 36 fa referència a promoure i fomentar la Simbiosi Industrial i en l’Annex I, hi ha un llistat de possibles actuacions o inversions que serien susceptibles de suport per a incentivar la simbiosi industrial.

Texte legal