Dictamen del Comité Econòmic i Social Europeu sobre la Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comité Econòmic i Social Europeu al Comité de les Regions «Resiliència de les matèries primeres fonamentals: traçant el camí cap a un major grau de seguretat i sostenibilitat»

Aquest dictamen ressalta la importància de tancar el circuit de matèries primeres fonamentals a Europa mitjançant el subministrament de residus que contenen aquests materials i eliminar els obstacles existents en la legislació sobre l’ús i transport de matèries primeres secundàries.

La UE genera menys del 5% de la producció mundial de matèries primeres minerals. Dels 44 materials rellevants per a la indústria robòtica, la UE només produeix el 2%, i la Xina subministra el 52%. La UE ha d’actuar per a reduir la dependència exterior de matèries primeres, diversificar les seues cadenes de subministrament i invertir en instal·lacions de reciclatge.

UE ha d’incrementar la seua capacitat de proveir-se a nivell intern i en el pla internacional. La Comissió suggereix que els residus de la mineria són rics en matèries primeres fonamentals i poden generar noves activitats econòmiques. La recuperació de materials estratègics i fonamentals és clau, per la qual cosa han d’implantar-se tecnologies innovadores per a la classificació i el tractament de residus. L’explotació de recursos en els abocadors de la UE i els depòsits de residus de mineria representa una font potencial de matèries primeres fonamentals.

Per a això hauria d’establir-se un projecte d’interés europeu que hauria d’abastar tota la cadena de subministrament de matèries primeres fonamentals: avaluació de les fonts de minerals nacionals, activitats mineres, fosa, transformació, reciclatge i reutilització per a altres fins.

Aquestes activitats han de ser complementades amb accions educatives (formació permanent, reciclatge professional, especialització, etc), inversions (accés a finançament, incentius fiscals, garanties de préstec, etc) i forjar associacions estratègiques amb països afins per a evitar pertorbacions en el subministrament.


DOUE C220 de 9 de juny de 2021:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE5078&from=ES


Per més informació contacte amb OSICV.