Nova resolució del Parlament Europeu sobre els efectes del canvi climàtic en els drets humans.

La degradació del medi ambient, el canvi climàtic i el desenvolupament no sostenible, constitueixen una amenaça per a la capacitat de les generacions presents i futures de gaudir de nombrosos drets humans.

Els efectes del canvi climàtic i la degradació del medi ambient tenen ja efectes negatius sobre el gaudi dels drets humans com el dret a la vida, el dret a una alimentació adequada, el dret a l’aigua potable i al sanejament, el dret a l’habitatge, el dret a la lliure determinació, el dret al treball i el dret al desenvolupament. Aquesta situació és dramàtica a Amèrica Llatina i Àsia i en particular als pobles i les comunitats indígenes.

Mitjançant aquesta resolució se sol·licita a la Comissió que garantisca la integració de qüestions relacionades amb el canvi climàtic i els drets humans en totes les polítiques pertinents de la Unió. Pel que entre altres actuacions considera que la Unió ha d’exercir un paper de lideratge actiu en organismes internacionals com per exemple en la preparació de la 26 Conferència de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic. A més insisteix a les Institucions de la Unió Europea al fet que col·laboren activament en la promoció d’un enfocament basat en els drets humans en les negociacions internacionals sobre el clima.


Per a més informació

Resolució del Parlament Europeu, de 19 de maig de 2021, sobre els efectes del canvi climàtic en els drets humans i el paper dels defensors del medi ambient sobre aquest tema

Bulletí Unió Europea