LLEI 5/2022, de 29 de novembre, de la Generalitat, de residus i sòls contaminats per al foment de l’economia circular a la Comunitat Valenciana.

El passat 1 de desembre de 2022 es va publicar en el DOGV la nova llei autonòmica sobre residus i sòls contaminats. Aquesta llei està enfocada a promoure l’Economia Circular i impulsar la prevenció i reducció de la generació de residus, la preparació de residus per a la reutilització i el reciclatge, així com la reutilització i el reciclatge dels residus.

Llegir més

Nova Llei de residus i sòls contaminats per a una economia circular.

S’ha publicat en el BOE la nova Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular, que revisa la legislació fins ara vigent en aquestes matèries.

Aquesta Llei té per objecte regular el règim jurídic aplicable a la posada en el mercat de productes en relació amb l’impacte en la gestió dels seus residus, així com el règim jurídic de la prevenció, producció i gestió de residus, incloent l’establiment d’instruments econòmics aplicables en aquest àmbit, i el règim jurídic aplicable als sòls contaminats.

Llegir més

Compostatge de proximitat a partir de bioresidus i biomassa.

Els documents comunitaris sobre bioresidus promouen el compostatge domèstic i comunitari. En aquest sentit, la directiva 2008/98/CE defineix “bioresidu” com un residu biodegradable de jardins i parcs, residus alimentaris de cuines procedent de llars, restaurants, serveis de restauració col·lectiva i establiments de consum al detall, i residus comparables procedents de les plantes de transformació d’aliments.

De fet, la llei 22/2011 de residus i sòls contaminats aclareix que no es consideren residus les restes de matèria natural que s’utilitzen en explotacions agrícoles i ramaderes, en la silvicultura o en la producció d’energia a partir d’aquesta biomassa, mitjançant procediments que no posen en perill la salut humana o danyen el medi ambient.

Llegir més

Modificació del reglament 142/2011 sobre subproductes animals i productes derivats.

Amb data 8 de març de 2022 es va publicar el reglament 2022/384 que modifica l’annex XIV del reglament 142/2011 referent a subproductes animals i productes derivats.

El reglament 142/2011 estableix les normes de salut pública i salut animal que han de complir els subproductes animals i els productes derivats així com els tercers països als quals s’autoritza la importació d’aquests productes. I d’aquesta manera es regula l’ús dels subproductes animals en aplicacions com: alimentació animal, cosmètica, medicaments, usos tècnics, etc.

Llegir més

Subproducte dels orujos grassos quan són destinats a l’extracció d’oli de pinyolada d’oliva cru.

Aquesta ordre ministerial afecta als orujos grassos obtinguts del procés d’extracció de l’oli d’oliva. Els subproductes als quals fa referència l’ordre són:

•          Orujos grassos humits

•          Orujos grassos

•          Orujos grassos secs

Quan es destinen a l’extracció d’oli de pinyolada d’oliva.

Llegir més

Nova resolució del Parlament Europeu sobre els efectes del canvi climàtic en els drets humans.

La degradació del medi ambient, el canvi climàtic i el desenvolupament no sostenible, constitueixen una amenaça per a la capacitat de les generacions presents i futures de gaudir de nombrosos drets humans.

Llegir més

Fi de la condició de residus de cautxú granulat i pols de cautxú

La Comissió Europea no ha adoptat cap reglament que definisca criteris per a determinar quan els materials obtinguts a partir de pneumàtics fora d’ús deixen de ser residu. No obstant això uns certs països d’Europa com Itàlia, Letònia, Portugal i el Regne Unit i també Irlanda sí que disposen d’aquesta normativa, per aquest motiu s’ha considerat pertinent disposar d’una norma pròpia aplicable a Espanya.

Llegir més

Projecte de reglament per a Fi de condició de residu per a residus biodegradables procedents de tractament biològic (compost i digestat).

Aquest projecte de reglament afecta a aquells residus biodegradables que han sigut sotmesos a un tractament biològic (compostatge o digestió anaeròbia). Es distingeixen dos tipus de residus:

  • Compost: producte sòlid.
  • Digestat: producte líquid o semisòlid.

Llegir més

Projecte de Llei de Residus i Sòls Contaminats

Aquest projecte de llei aplica els principis que regeixen l’economia circular i està basat, entre altres, en un ús eficient de recursos.

A Espanya, la gestió de residus, descansa preferentment en abocador, amb el que una política de residus que aplicació rigorosament el principi de jerarquia en la gestió de residus de residus, contribuirà a una major sostenibilitat, així com la implantació de models econòmics circulars.

Llegir més

Dictamen del Comité Econòmic i Social Europeu sobre la Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comité Econòmic i Social Europeu al Comité de les Regions «Resiliència de les matèries primeres fonamentals: traçant el camí cap a un major grau de seguretat i sostenibilitat»

Aquest dictamen ressalta la importància de tancar el circuit de matèries primeres fonamentals a Europa mitjançant el subministrament de residus que contenen aquests materials i eliminar els obstacles existents en la legislació sobre l’ús i transport de matèries primeres secundàries.

La UE genera menys del 5% de la producció mundial de matèries primeres minerals. Dels 44 materials rellevants per a la indústria robòtica, la UE només produeix el 2%, i la Xina subministra el 52%. La UE ha d’actuar per a reduir la dependència exterior de matèries primeres, diversificar les seues cadenes de subministrament i invertir en instal·lacions de reciclatge.

Llegir més